Broiler çiftlik Nsrtyh

Broiler çiftlik Nsrtyh

این واحد تنها واحد مرغ گوشتی فعلی گروه درنا بوده که ظرفیت سالیانه آن یکصد و بیست هزار قطعه مرغ گوشتی می باشد .

شرکت کارخانه پودر و تبدیل ضایعات درنا :

Şirket yılda Gshtargahy kanatlı sektöründe dönüştürür kullanılan toz olmayan yenilebilen sakatatları 1650 ton eleme içeren atık 5.500 ton .

این شرکت در زمینی به وسعت ۵ هکتار احداث و ماشین آلات آن از نوع لینکو دانمارک می باشد .