شرکت درنا جوجه بابلسر

شرکت درنا جوجه بابلسر

این شرکت دارای یک واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت ۳۰ هزار قطعه مرغ مولد است که در موقعیت جغرافیایی بی نظیری احداث و سالیانه حدود ۳ میلیون جوجه یکروزه گوشتی با کیفیتی بی نظیر برای مجموعه گروه درنا و مشتریان آن تامین می نماید .