شرکت بازرگانی چینه میاندوآب

شرکت بازرگانی چینه میاندوآب

این شرکت با هدف بازرگانی خارجی ( واردات و صادرات ) محصولات صنعت طیور پایه گذاری و با توجه به نزدیک بودن محل شرکت به مرزهای غربی کشور ، مراودات تجاری مناسبی با کشور های خارجی بویژه عراق و ترکیه دارد .